அலையாத்தி மரங்கள்

நூறாண்டுகளுக்கு முன், தமிழ்நாட்டுக் கடலோரங்களில் நீரும், நிலமும் சேருமிடத்தில் அலையாத்தி மரங்கள் (mangrove forests) காடுகளாக இருந்தன. இதை சுரபுன்னை என்றும் தாவரவியலார்கள் குறிப்பிடுவார்கள். அலைகளின் தாக்கத்தை ஏற்று அதன் சீற்றத்தைக் கணிசமான அளவு குறைப்பதால் இம்மரத்திற்கு “அலையாத்தி” என்று பெயரிட்டு இருந்தார்கள்.

இக்காடுகளை நாம் விறகிற்காகவும்,இறால் பண்ணைக்காகவும், உப்பளங்களை  உருவாக்கவும், புதிய குடியிருப்புகளுக்காகவும், நிலப்பயன்பாட்டிற்காகவும் அழித்து விட்டோம். இன்று முத்துப்பேட்டைப் பகுதியிலும், சிதம்பரத்திற்கு அற்கில் உள்ள பிச்சாவரத்திலும் மட்டுமே அலையாத்தி காடுகள் எஞ்சியுள்ளன.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s