நூலகத் தந்தை – டாக்டர் எஸ்.ஆர் ரங்கநாதன்

சீர்காழிக்கு அருகே வேதாந்தபுரம் கிராமத்தில் 1892ம் ஆகஸ்ட் 12ம் தேதி பிறந்தார் எஸ்.ஆர் ரங்கநாதன். 1924ல் சென்னை பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் நூலகராக நியமிக்கப்பட்டார். நூலகத்துறையில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ரங்கநாதன், இங்கிலாந்து சென்று நூலக அறிவியலில் தேர்ச்சிப் பெற்றார்.

நூல்களைப் பொருள்வாரியாகப் பிரித்து அடுக்குவதற்காகக் கோலன் பகுப்பு முறை என்னும் பகுப்பு முறையைக் கண்டுபிடித்தார். இவரால் ஆராய்ந்து கண்டுப்பிடிக்கப்பட்ட கோலன் பகுப்பு முறை, நூலகத்துறையைச் சார்ந்த பல மேனாட்டு அறிஞர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அதுவரை கையாளப்பட்டு வந்த பகுப்பு பகுப்பு முறையைக் காட்டிலும் கோலன் பகுப்பு முறை மாறுபட்டதாகவும், தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் இருந்தது. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள நூலகங்களும் இக்கோலன் பகுப்பு முறையைத் தான் இன்றும் பயன்படுத்துகின்றன.

கோலன் பகுப்பு முறை, சங்கிலி சுட்டுமுறை பற்றி பல நூல்களை எழுதியதோடு, எண்ணிலடங்கா ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். 1939ல் நூலக மாதிரிச் சட்டத்தை இயற்றினார். இவருடைய முயற்சியால் தான் 1948ல் சென்னை போது நூலகச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பின்பு, பனாரஸ் பல்கலைகழகத்தில் நூலகராகவும், தில்லி நூலகத்துறையின்  தலைவராகவும் பணியாற்றினார். தில்லியில் உள்ள நூலகத் தரக் குழுவின் தலைவராகவும் இருந்தார்.

நூலகத்துறைக்கு ஆற்றியுள்ள அளப்பரிய பங்களிப்புக்காக எஸ்.ஆர் ரங்கநாதன் “இந்திய நூலகத் தந்தை” எனப் போற்றப்படுகிறார். இவருடைய பிறந்த நாளான ஆகஸ்ட் 12ம் நாளை நூலகர் தினமாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s