ஈழக்கனவு

செந்தளிர்ச் சேயுடைப் பெண்டிர்
தன்சிசு கண்ணயர்ந்துறங்க
செவ்விதழ் மொட்டலர்ந்தோதும்
செந்தமிழ் இன்னிசை மேவ
வண்டரின் வன்தோள் நிழலிற்
வண்டமர் வாசமலர் பூக்கும்
புண்ணியத் தமிழரின் தீவில்

தண் பகர் படுமா மறைவில்
கண்ணிமைப் பொழுதும் கற்பு
தன்னிலை வழுவா நயவர்
கண் கலவிக் காதற் கூட
கிளை பரவும் விடவித் துளையில்
இணைகூடிக் குலாவிச் சேரும்
வெளிர் பச்சை எழிலுரு தத்தை
அதைக் கண்ணுற்றசூயை கொள்ள

விண்ணிடை மேகம் சிலவும் ஊடலால்
உரசிக்கூடி அன்புடைந்தமுதம் தூவ
என் கொடை இறைவா -நின்னருள்
என்றுரைத்து உழவர் நெல்விதைத்திருக்க

பரவசங்கொண்டே பரவை ஆர்ப்பரித்து
அலையெடுத்தடிக்க- வலை கொள்ளா
மீனும் நண்டும் வளைத்தெடுத்து
களைத்திருந்த பாட்டாள் -கடற்குடியாம்
செம்படவர் கலம் தாண்டிக் கரைமீதிற் சேர

தொகை நேரம் தீர்த்துமணி தொலைதூரமிரைய
நகையோடு நெய்தல் நிலத்து உழைபோலே
துள்ளி-துயரற்ற தூமணிகள் மதலைகளுமாட
தனி ஈழ நிலமெய்தி தொன் தமிழர் வாழ
மாவீரர் கல்லறையில் மலர்ந்ததொரு பூவே !

– இரா.அரவிந்த்

(2014 ஜூன் சஞ்சிகையில் வெளியான படைப்பு)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s